เทศบาลตำบลหางดง


   Hangdong Subdistrict Municipality

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบาลหางดง

Hangdong Subdistrict Municipality's basic information

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลหางดง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของอำเภอหางดง ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร สภาพ ภูมิประเทศโดยทั่วไปภายในชุมชนเทศบาลตำบลหางดงเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าเขา มีลำเหมืองแม่ท่าช้าง ลำเหมืองแม่ขัก และลำเหมืองแม่คำลม ไหลผ่านทางด้านเหนือ ด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านตะวันออก ของชุมชน และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง และ เทศบาลตำบลบ้านแหวน
ทิศใต้
ทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง และ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว และ เทศบาลตำบลบ้านแหวน

เนื้อที่ ประมาณ 2.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,700 ไร่ เขตการปกครองและประชากร จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านช่างคำ (บางส่วน) (ชุมชนบ้านช่างคำน้อย) เนื้อที่ 0.118 ตร.กม.
หมู่ที่ 2 บ้านล้อง (ทั้งหมด) เนื้อที่ 0.572 ตร.กม.
หมู่ที่ 3 บ้านกำแพงงาม (ทั้งหมด) เนื้อที่ 0.653 ตร.กม.
หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล (ทั้งหมด) เนื้อที่ 0.174 ตร.กม.
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขัก (บางส่วน) (ชุมชนบ้านแม่ขัก) เนื้อที่ 0.856 ตร.กม.
หมู่ที่ 9 บ้านดง (บางส่วน) เนื้อที่ 0.347 ตร.กม.